Ženska inicijativa

Ženska inicijativa HNS-a

Središnji ured HNS-a

Kneza Mislava 8, 10000 Zagreb

ured@hns.hr

Tel: + 385 1 4629 111

Fax: + 385 1 4629 110

 

 

 

 

Potpredsjednice:

Štefanija Damjanović

Goranka Štefanić

Ankica Mandić

 

Ravnopravnost spolova te uspostavljanje jednakih šansi za sve građane i građanke jedni su od temeljnih političkih ciljeva Ženske inicijative Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata.

Osnaživanje žena i njihova puna participacija u svim društvenim područjima, uključujući i participaciju u procesima političkog odlučivanja i pristupu moći, temelj su postizanja jednakosti u društvu za koju se zalaže Ženska inicijativa HNS-a.

Iako sve analize prisutnosti žena u većini područja javnog života u Hrvatskoj pokazuje kako prema ravnopravnosti spolova i jednakoj zastupljenosti na pozicijama odlučivanja napredujemo puno sporije nego što bi to željeli, unatoč činjenici da za to imamo, barem što se tiče zakonske regulative gotovo sve preduvjete, očito je da moramo napraviti brže i veće pomake, a možda i najviše u mijenjanju predrasuda i svijesti kod samih žena. Ženska inicijativa HNS-a u tome želi imati značajnu ulogu.

Diskriminacija i kršenje načela ravnopravnosti spolova mogu se pojaviti u bilo kojoj sferi života. Posebno osjetljive društvene skupine uključujući žene s invaliditetom, žene u ruralnim područjima kao i žene pripadnice nacionalnih manjina posebno su podložne diskriminaciji.

U Republici Hrvatskoj je još uvijek prisutna diskriminacija na području zapošljavanja i rada te u obiteljskim odnosima. Žene su podzastupljene u političkom životu i na upravljačkim razinama, imaju veću stopu nezaposlenosti te još uvijek zarađuju manje od muškaraca na istim radnim mjestima. Ženska inicijativa HNS-a je uvjerena da je istinsku ravnopravnost spolova moguće postizati i realizirati političkim djelovanjem Stranke kroz koju će se posebno zalagati za usklađivanje poslovnog i privatnog života, slobodu izbora, ravnopravnost u odlučivanju, poduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena, (cjeloživotno) obrazovanje te prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama.

Ženska inicijativa HNS-a uvjerena je da su za rast i razvoj društva važni raznolikost vještina i talenata te različitosti stajališta i iskustva koje u upravljanje donose i muškarci i žene te da političke stranke koje žele ozbiljno ispunjavati svoju funkciju zastupanja građana/ki nužno moraju uključiti žene i uvažavati interese i potrebe žena kao neodvojivi dio svake politike.

Ženska inicijativa HNS-a nastaviti će promicati politike ravnopravnosti spolova i kroz ovaj program odrediti metode za promicanje uravnoteženije zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima Stranke, te na kandidacijskim listama za izbore u Hrvatski sabor i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rodne uloge i dalje utječu na važne odluke pojedinca vezane uz obrazovanje, karijeru, posao, obitelj i broj djece. Te odluke utječu i na društvo u cjelini. Svima je, dakle, u interesu ponuditi istinske mogućnosti izbora jednako ženama kao i muškarcima u različitim fazama njihova života.