Predrag Štromar, Željko Uhlir

Subvencioniramo stambene kredite za mlade

Od rujna ove godine, građani će se ponovno moći prijaviti za subvencionirane stambene kredite, mjeru pomoći Države kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita. Uvjeti subvencioniranja stambenih kredita uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine” broj 65/17. i 61/18.) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine” broj 76/17.).

Izmjenama Zakona koje su donesene 29. lipnja 2018. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine, odnosno natječaji će se za građene raspisati 2018., 2019. i 2020. godine.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) 27. srpnja 2018. godine raspisala je poziv kreditnim institucijama (bankama) koje žele sudjelovati u provedbi zakona te će nakon njihovog odabira s istima biti sklopljeni ugovori. Rok za podnošenje prijava je 8 dana odnosno do 6. kolovoza 2018. godine do 14:00 sati kada će u prostorijama APN-a biti javno otvaranje ponuda. Više informacija o Pozivu APN-a pročitajte ovdje.

Uvjeti subvencioniranja: Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisiti će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kretat će se od 30 do 51%. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti  („Narodne novine“ broj  132/17.) definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti i to:

 • Skupina I  51% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina II 48% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina V 39% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta

Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti dostupan je na web stranici Ministarstva: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47687 

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Do sada je provedbom ove mjere stambenog zbrinjavanja:

 • realizirano i odobreno 2.320 zahtjeva za subvencioniranje kredita
 • rođeno : 201 dijete (od čega 7 parova blizanaca)
 • prosječna životna dob korisnika kredita : 33 godine
 • prosječna površina stana : 92,85 m2
 • prosječna cijena nekretnine po m2 : 987,43 €/m2
 • prosječna cijena nekretnine ukupno : 77.612,83 €
 • prosječni rok otplate kredita : 20 godina
 • prosječna nominalna kamatna stopa : 3,27 %
 • prosječna efektivna kamatna stopa : 3,43 %
 • prosječan subvencionirani anuitet : 1.473,39 kn ili 195.32 €

Intenzivno nastavljamo s programom izgradnje POS stanova – mlade obitelji trebaju niže cijene kvadrata

Zastupnici Hrvatskoga sabora donijeli su 14. lipnja 2018. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS) kojim se pokreće novi program stambenog zbrinjavanja radi zadržavanja i privlačenja deficitarnih kadrova, u prvom redu na nedovoljno razvijenim područjima, te uređuje najveća prodajna cijena POS-ova stana i građevinskog zemljišta. Izmjene zakonskog okvira imaju i demografski karakter odnosno želi se doprinijeti natalitetnoj politici kroz sigurnost doma, a ujedno i potaknuti graditeljski sektor i lokalno gospodarstvo kroz investicije u graditeljstvu.

Izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne,  dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Do sada je kroz POS program izgrađeno osam tisuća stanova u koje je uloženo četiri milijarde kuna, a u narednih godinu dana planira se početi s realizacijom novih tisuću stanova. Naime, nakon što su nedavno u Šibeniku uručeni ključevi vlasnicima 148 novih POS stanova, Ministarstvo intenzivno nastavlja s planiranjem izgradnje novih stambenih jedinica na lokacijama: Trogir, Zadar, Solin, Biograd na Moru, Bol, Cres, Krk, Kraljevica, Lovran, Poreč, Split, Vis i Vrsar. U proteklih godinu dana uz već spomenute stanove u Šibeniku završeni su i useljeni stanovi u Splitu, Umagu, Malom Lošinju, i Metkoviću, a u izgradnji su stanovi  u Fažani i Puntu.

Stambeno zbrinjavanje i uklanjanje zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će u srijedu 1. kolovoza 2018. godine u javnim glasilima objaviti Javni poziv  za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj, da se odazovu ovom pozivu te dostave potrebne podatke u svrhu utvrđivanja stvarnih potreba za stambenim zbrinjavanjem i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 132/17) razvrstane u skupine od 1. do 3.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • uklanjanje ostataka porušenih zgrada
 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije
 • pribavljanje potrebnih dozvola
 • izvođenje radova
 • nabava opreme i opremanje zgrade
 • nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana
 • izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade
 • ugovaranje najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana

Rok za podnošenje zahtjeva je 45 dana od objave poziva a zahtjev za stambenim zbrinjavanjem potrebo je podnijeti na propisanom Obrascu prijave jedinici lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS)  na čijem se području zgrada nalazi. Ovlaštena osoba u JLS će nakon pregleda kompletnosti zahtjeva iste uz popratni dopis i izjavu o kompletnosti dokumentacije proslijediti u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Listu izdanih Odluka za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla, Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici www.mgipu.hr

Spomenimo i to kako je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 26. veljače 2018.  godine raspisalo Javni poziv radi sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta na području Republike Hrvatske. Ovo je ujedno bio i prvi takav poziv koji je raspisan što govori da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prepoznalo problem klizišta i prije katastrofalnih posljedica klizišta u Hrvatskoj Kostajnici. Po ovom pozivu će se u 2018. godini financirati ukupno 37 projekata za što je u Državnom proračunu predviđeno 10 milijuna kuna.

Prijave za energetska obnovu javnih zgrada ponovno od 4. rujna 2018.g.   

 1. srpnja 2018. g. donesena je Odluka o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna. Prijave na Poziv Ministarstva biti će moguće ponovno od 4. rujna 2018. g.

S obzirom na novi rok za dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno kreće sa organiziranijom informativnih radionica za potencijalne prijavitelje na kojima će predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja objasniti postupak prijave, a predstavnici Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pojasniti ulogu stručne podrške te postupak provedbe ugovora. Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak prezentirat će mogućnosti sufinanciranja putem financijskog instrumenta „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“.

Podsjetimo, Poziv ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ raspisan je krajem 2017. godine a raspoloživa alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj po ovom je pozivu iznosila 380 milijuna kuna. Zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu, u vrlo je kratkom razdoblju dosegnuo 200% od ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava od 380 milijuna kuna, te je poziv privremeno obustavljen 5. veljače 2018. godine.

Na Poziv su zaprimljene 448 prijave, a  zatraženi iznos bespovratnih sredstava iznosi 813,5 milijuna kuna. Do danas je po ovom Pozivu doneseno 176 odluka o financiranju u iznosu od 350.799.179,13 kn bespovratnih sredstava, s ukupnom vrijednošću projekata 692.399.529.,13 kn, a potpisana su i 22 ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava.

Spomenimo i to kako je od ukupno 311 milijuna eura, koliko je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjeno za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada, kroz Europski fond za regionalni razvoj, od 2015. godine, kada su objavljeni prvi pozivi Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, objavom ovog posljednjeg, petog po redu Poziva energetske obnove, rezervirano 80% ukupne alokacije.

Predrag Štromar

Zbog velikog interesa građana za projekt subvencioniranja stambenih kredita Predraga Štromara, naš je ministar putem Facebook Livea na svojoj službenoj Facebook stranici odgovarao na niz pitanja zainteresiranih korisnika.

Projektom koji ponovno kreće najesen, želimo stambeno zbrinuti mlade obitelji i omogućiti im kupnju stana ili kuće po znatno povoljnijim uvjetima. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja ide u izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, a budući da su prošlom verzijom Zakona državne subvencije bila jednokratna mjera, ova izmjena Zakona bila je neophodna kako bismo omogućili nastavak subvencija. Krajnji je cilj da ova mjera bude srednjoročna, odnosno da se svake godine, do 2020. omoguće subvencije kredita za mlade.

Objedinili smo sva pitanja korisnika kako bi na jednom mjestu mogli pronaći sve potrebne informacije o ovom projektu.

Što podrazumijeva mjera subvencioniranja stambenih kredita?

Ovom mjerom država otplaćuje dio mjesečne rate stambenog kredita prvih pet godina od podizanja kredita s mogućnošću produljenja na minimalno sedam godina. Državne subvencije mogu se ostvariti za stambene kredite za kupnju stana ili kuće, te za izgradnju kuće.

Koje uvjete moram zadovoljiti da se mogu prijaviti na natječaj za dobivanje subvencija?

Uvjeti za dobivanje državnih subvencija:

 • Osoba mora imati prebivalište na području Republike Hrvatske
 • Osoba mora ispunjavati uvjete za dobivanje stambenog kredita, a koje utvrđuje banka
 • Podnositelj zahtjeva mora biti mlađi od 45 godina
 • Osoba ne smije u vlasništvu imati stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, odnosno smije u vlasništvu imati samo jedan stan ili kuću koju prodaje zbog kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće za potrebe stanovanja u njoj.

Koliko iznose subvencije?

Iznos subvencije ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj se nalazi nekretnina koja se kupuje, a kreće se između 30 i 51%. Provjerite u koju skupinu spada općina ili grad u kojoj kupujete nekretninu ili gradite kuću ovdje: https://bit.ly/2K9UA0M, a postotak subvencija, s obzirom na pripadnost skupini je:

Skupina I – 51% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina II – 48% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina III – 45% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina IV – 42% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina V – 39% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina VI – 36% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina VII – 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina VIII – 30% mjesečnog obroka ili anuiteta

Koje su mogućnosti produljenja trajanja subvencija?

Trajanje subvencija može se produljiti u dva slučaja:

 • Za svako dijete rođeno ili posvojeno isključivo tijekom trajanja subvencija, subvencioniranje kredita produljuje se za dvije godine
 • U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegove obitelji ima utvrđen invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja, subvencija se produljuje za dvije godine.

Moram li biti u braku da mogu iskoristiti ove subvencije?

Ne morate, i osobe bez životnih partnera mogu ostvariti subvenciju, dovoljno je da zadovoljavate uvjete navedene iznad.

Zašto se mijenjao Zakon o subvencioniranju stambenih kredita?

Prošlim Zakonom ova je mjera bila jednokratna. Izmjena Zakona bila je neophodna kako bismo mogli nastaviti subvencionirati stambene kredite, a krajnji je cilj da kredite subvencioniramo svake jeseni do 2020. godine.

Što se sve mijenja novim Zakonom?

Najvažnije dvije promjene su trajanje i iznos subvencija.

Prošlim Zakonom subvencije su trajale 4 godine, a novim je to produljeno na 5 godina.

Iznos subvencija se novim Zakonom uređuje prema indeksu razvijenosti grada ili općine na kojoj se nekretnina nalazi. Dok su subvencije prije iznosile 50% za sve nekretnine, ovim Zakonom se one kreću između 30 i 51% – najviše subvencije imat će građani koji nekretninu kupuju ili grade u nerazvijenijim područjima, a iznos subvencija se smanjuje proporcionalno većoj razvijenost grada ili općine.

Osim toga, starim se Zakonom predviđala jednogodišnja subvencija stambenog kredita za podnositelje zahtjeva ili članove njihove obitelji kojima je utvrđen invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja, dok je ovim izmjenama Zakona predviđeno da se subvencioniranje u tom slučaju produlji na 2 godine.

Zašto su smanjene subvencije?

U prvom krugu subvencioniranja stambenih kredita, 66% subvencioniranih kredita bilo je za nekretnine u razvijenijim područjima Hrvatske. Ovom izmjenom želimo ravnomjernije rasporediti sredstva. Manje subvencije za neke građane u odnosu na prijašnji Zakon nastojali smo kompenzirati duljim trajanjem subvencioniranja.

Mogu li iskoristiti subvencije za adaptaciju kuće ili stana?

Ovim Zakonom previđeno je isključivo subvencioniranje kupnje stana ili kuće te izgradnje kuće. Subvenciju za adaptaciju moguće je dobiti samo ukoliko je ona uključena u kredit za kupnju stana ili kuće. Dobivanje subvencije za adaptaciju stana ili kuće koja je već u vlasništvu nije moguće.

Mogu li iskoristiti subvencije za stan koji je trenutno u izgradnji?

Ne. Za dobivanje subvencija, stan mora imati uporabnu dozvolu.

Mogu li iskoristiti subvencije za gradnju kuće?

Da, no samo ako je prethodno ishođena sva potrebna dokumentacija.

Kad se očekuje izglasavanje Zakona, a kad početak prijava na natječaj?

Donošenje Zakona očekuje se u srpnju, prije ljetne stanke, a informacijama o početku prijava raspolagat ćemo nakon toga. Javnost će pravovremeno biti obaviještena o početku natječaja, koji oglašava i provodi postupak Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Koji je rok za početak gradnje kuće nakon što se potpiše kredit i odobri subvencija?

Zakon za kuće nije predvidio rok za početak gradnje, no u ugovor u subvencijama mora se dogovorno unijeti rok za ishođenje uporabne dozvole.

Suprug i ja živimo u malom stanu kojeg smo kupili zajedno kad smo se vjenčali. Možemo li ipak tražiti subvenciju jer bismo htjeli kupiti kuću?

Možete, no nakon što kupite kuću, u roku od dvije godine morate prodati stan u kojem sada živite.

Koje će banke sudjelovati u ovoj mjeri?

Nakon što budu izglasane izmjene Zakona, što se očekuje u srpnju, raspisat će se i natječaj za banke. Liste banaka bit će javno objavljene, a očekujemo odaziv više od deset banaka.

Kolike će biti kamate i hoće li biti veće nego prošle godine?

Kamate ne mogu biti veće nego prošle godine, to je propisano Zakonom. Maksimalna kamata iznosi 3,75%, no očekujemo da će biti i manje. Prošle su godine neke banke imale i manje kamate, a očekujemo da će ove godine kamate biti još niže. Stabilnost bankarskog sektora, države i Vlade smanjuju rizik za banke koje automatizmom snižavaju kamatne stope.

Moj prvi Facebook Live. Odgovaram na vaša pitanja o subvencijama za stambene kredite, uključite se!

Objavljuje Predrag Štromar u Srijeda, 9. svibnja 2018.

Želite li pratiti najnovije objave? Prijavite se na našu listu.

Osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonom i našom politikom privatnosti