Program | Stranica 3 od 6 | HNS

3. Vrijednosti Politički program Hrvatske narodne stranke i njezino političko djelovanje zasniva se na temeljnim vrijednostima liberalne demokracije, koju stranka promiče...

Program

3. Vrijednosti

Politički program Hrvatske narodne stranke i njezino političko djelovanje zasniva se na temeljnim vrijednostima liberalne demokracije, koju stranka promiče u svim segmentima svojeg djelovanja vodeći računa o nacionalnim interesima hrvatskog društva i svih njegovih sastavnica. Članovi i podupiratelji stranke motivirani su ovim vrijednostima kao najvišim osobnim, društvenim i političkim dispozicijama, ali i ciljevima koje kroz svoje političko djelovanje žele ostvariti. Te su vrijednosti međusobno komplementarne i označavaju svjetonazorsku, ideološku i političku osnovu djelovanja stranke.

Vrijednosnu osnovu političkog djelovanja Hrvatske narodne stranke čine: dostojanstvo, sloboda, jednakost, vladavina prava i zaštita ljudskih i građanskih prava, tolerancija, slobodno tržište i poduzetništvo, solidarnosti i socijalna sigurnost, sekularna država, znanje i obrazovanje te racionalno utemeljena politika.

3.1. Dostojanstvo

HNS polazi od temeljenog uvjerenja da je dostojanstvo svakog pojedinca temeljno načelo demokratskog društva, a njegovo ostvarenje primarni cilj svake političke organizacije i njezine aktivnosti u demokratskom poretku. Djelotvorna i funkcionalna demokracija nije sama sebi svrha već je u službi građana, poglavito ostvarenja pravednog i prosperitetnog društva koje pojedincu omogućuje osobni razvoj i samoostvarenje i osigurava poštivanje i zaštitu ljudskih i građanskih prava svakog pojedinca.

3.2. Sloboda

Individualna sloboda i mogućnost izbora mjerilo su demokratičnosti i preduvjet demokratskog poretka. Sloboda podrazumijeva slobodu mišljenja, izražavanja i udruživanja, politički, svjetonazorski i religijski pluralizam, izbor načina života, autonomiju u donošenju odluka, uključujući i odgovornost za vlastiti život i dobrobit. Sloboda znači i odsustvo državne, političke i ideološke prisile i nadzora građana. Za ostvarenje tog načela HNS se zalaže za transparentan sustav vlasti u kojem su zaštićena prava svih građana uz ograničenje i nadzor moći vlasti, vladavinu prava, zaštitu ljudskih i građanskih prava te sigurnosti građana.

3.3. Jednakost

Jednakost je temeljna demokratska vrijednost. Ona podrazumijeva jednakost pred zakonom, u smislu jednakih prava i obveza svih građana i jednakog postupka pred zakonom, i političku jednakost, u smislu prava sudjelovanja u političkom životu zajednice svih građana i jednakih obveza koje kao građani imaju, neovisno o njihovim sekundarnim obilježjima (spol, dob, rod, rasu, svjetonazorska, ideološka, politička, nacionalna, religijska i kulturna pripadnost, socioekonomski, profesionalni i obrazovni status, klasno i socijalno porijeklo itd.). Jednakost je u funkciji ostvarenja jednakih prilika, dostojanstva čovjeka i pravednog društva te pretpostavka sudjelovanja svih građana u inkluzivnom političkom društvu.

3.4. Vladavina prava i zaštita ljudskih i građanskih prava

Vladavina prava i podvrgavanje svih zakonima pretpostavka su demokratskog i na ustavu zasnovanog djelovanja institucija države i vlasti te osiguranja slobode, jednakosti i prava građana. Djelotvorna prava država jamac je jednakosti građana i preduvjet njihove zaštite od posezanja vlasti u njihova prava. Osobito je bitna za zaštitu prava manjine (političke, nacionalne, kulturne, vjerske, rodne, seksualne) od dominacije većine. Prostor slobode i poštivanje prava manjina mjerilo su moderniziranosti i otvorenosti društva i demokratičnosti političkog sustava, pa su ostvarenje vladavine prava i zaštita manjina ključna zadaća političkog djelovanja demokratskih političkih aktera.

3.5. Tolerancija

Tolerancija shvaćena kao prihvaćanje i poštivanje različitosti preduvjet je ostvarenja slobode u demokratskom društvu. Drugi i drukčiji imaju pravo slobodno iskazivati svoju različitost u smislu ne samo političkih razlika već i onih kulturnih, etničkih, svjetonazorskih, religijskih te osobnih preferencija i izbora stila života. Bez poštivanja drugih i drukčijih nije moguće očekivati ni da će naši stavovi i uvjerenja te način života biti poštovani. Tolerancija nije samo etička vrlina već i politička i zakonska pretpostavka demokracije, ona je nužna za izbjegavanje konflikata i ostvarenje harmoničnosti u različitostima, koje su bogatstvo i kohezivni činitelj, a ne razlog podjelama u društvu. Tolerancija je pretpostavka otvorenog društva i održanja pluralizma. Ona je brana dogmatizmu, isključivosti i autoritarnim posezanjima u slobode i prava građana.

3.6. Slobodno tržište i poduzetništvo

Sloboda uključuje i ekonomsku dimenziju, koja podrazumijeva tržišno gospodarstvo i privatno poduzetništvo. Država bi trebala osigurati slobodu tržišta i poduzetništva, uzdržavajući se od interveniranja većeg od potrebnoga za održanje stabilnosti gospodarstva. Pravo vlasništva temelj je ekonomske i individualne slobode.

3.7. Solidarnost i socijalna sigurnost

Tržišno gospodarstvo svojim funkcioniranjem nužno proizvodi socioekonomske nejednakosti, koje posljedično ugrožavaju onu političku. Stoga se solidarnost postavlja kao bitna vrijednost, a koncept društvene solidarnosti kao nužan mehanizam za smanjenje tih razlika i očuvanje jednakosti građana, kao pretpostavke demokracije. Politike solidarnosti i funkcije socijalne države – poglavito socijalne sigurnosti, zdravstvene zaštite, osposobljavanja za rad te potpore odgovarajućim socijalnim skupinama i osiguranja dobrobiti najpotrebnijim članovima društva – bitan su sadržaj političkog djelovanja HNS-a, koji promičući liberalne vrijednosti ne izostavlja ovaj ključan mehanizam ostvarenja socioekonomske jednakosti. Potičući poduzetništvo i mjere poreznog rasterećenja, s jedne strane, te istodobno dobrobit socijalnih aktera korisnika funkcija socijalne države, s druge strane, HNS se – umjesto ekstenzivne i često neselektivne redistribucije društvenih sredstava – zalaže za svrhovitu socijalnu i druge javne politike koje će potaknuti veću odgovornost i motivaciju korisnika sredstava društvene solidarnosti, omogućiti njihovu veću uključenost te istodobno olakšati poslovanje gospodarstva koje ta sredstva osigurava.

3.8. Sekularna država

Sloboda svjetonazora, vjere i uvjerenja pretpostavlja osiguranje tih prava i zaštitu građana od nametanja bilo kojih uvjerenja. Ključna pretpostavka za to jest sekularna država, odnosno potpuna odvojenost države, svih javnih institucija, političke vlasti i svih javnih politika od religije i religijskih institucija. To je posebno bitno za osiguranje slobodnog javnog obrazovanja, bez ideološkog i religijskog utjecaja.

3.9. Znanje i obrazovanje

Jedno od temeljenih građanskih prava je pravo na obrazovanje, osobno, profesionalno i političko. Znanje – koje se obrazovanjem stječe – jedna je od najvećih vrijednosti, podjednako na individualnoj i na društvenoj razini. Na prvoj, ono je u funkciji samoostvarenja pojedinca (u osobnom i profesionalnom smislu) te stvaranja građanskih kompetencija (političko obrazovanje). Na društvenoj razini, bez obrazovanih građana i razvijene znanosti i tehnologije nije moguće razvijeno gospodarstvo, kao što bez politički kompetentnih građana nema građanske političke kulture, a time ni modernog participativnog i otvorenog demokratskog društva. Na znanju kao jednoj od najviših vrijednosti HNS temelji svoje političko djelovanje usmjereno izgradnji modernog, sekularnog i tehnološki naprednog obrazovnog sustava koji će osposobljavati visokostručne mlade ljude sposobne odgovoriti svim izazovima suvremenih tehnologija i industrija.

3.10. Racionalno utemeljena politika

Javno dobro i ostvarenje općeg interesa temeljni su cilj političkog djelovanja. Međutim, s obzirom na raznolikost i sučeljenost društvenih interesa, ostvarenje tog cilja moguće je u ograničenom opsegu koji je prihvatljiv za svih ili za većinu. To nužno pretpostavlja kompromis, koji znači uzdržavanje od maksimalističkih političkih i interesnih zahtjeva i izbjegavanje konflikta s ciljem postizanja konsenzusa oko opsega zajedničkoga. Demokratska politika zasniva se u upravo na tom načelu te je pretpostavka za racionalno i učinkovito vođenje politike. Ako je političko djelovanje umijeće mogućega, ono je inkluzivno, a ne ekskluzivno, nastojeći ostvariti suglasnost oko ključnih pitanja od javnog interesa. Plemeniti politički ciljevi, ako se ne mogu realizirati, ostaju sami sebi svrhom. Stoga je nužno ostvariti pristanak u opsegu u kojemu se mogu realizirati. To pak nužno uključuje političku volju, vještinu pregovaranja i želju za ostvarenjem konkretnih ciljeva. HNS će stoga u svojem djelovanju uvijek dati prednost inkluziji, suradnji, konstruktivnom i racionalno utemeljenom djelovanju umjesto poticanju konflikta, isključivosti i destrukciji.

3.11. Nastavak reformske agende

HNS je odlučan i neće nikada odustati od provođenja reformi ključnih za daljnji razvoj hrvatskog društva, dobar život i blagostanje svih građana RH, sigurnost i stabilnost Republike. Poglavito se to odnosi na reformu obrazovanja, ali i pravosuđa, zdravstva, javne uprave i drugih sektora važnih za ukupno društveno blagostanje. HNS će tražiti otvaranje prostora za jačanje privatnog poduzetništva, smanjenje birokratskih prepreka, pretjerane regulacije, previsokih poreza i poticanje poduzetništva u granama gospodarstva koje mogu stvoriti najveću dodanu vrijednost. Ubrzanje rasta BDP-a i ukupnog bogatstva zemlje jedini je zdrav temelj na kojem će se moći ostvariti društvo blagostanja i kvalitetno funkcioniranje državnih i javnih službi.

3.12. Političke opasnosti u budućnosti

HNS je svjestan krhkosti, nedovoljne izgrađenosti i osjetljivosti demokratskih institucija i procedura u RH. Stoga ćemo neprekidno inzistirati na provođenju važnih reformi u društvu i gospodarstvu, s ciljem stabilizacije i učvršćenja društva i institucija u srednjoročnom razdoblju. Kao glavnu opasnost u nastupajućem razdoblju vidimo radikalizaciju političkog spektra, naročito na njegovoj desnoj polovici, koja bi RH odvela u pravcu zemalja poput Poljske, Mađarske, Srbije ili Turske. Pri tomu je velika opasnost da političke igre moći i kombinatorika nakon parlamentarnih izbora u drugi plan potisnu reformsku agendu, što bi dodatno usporilo proces konvergencije RH prema standardima i prosjecima EU-a.

3.13. Hrvatska u EU. Europska Hrvatska

HNS je snažno proeuropska i pro-EU stranka. Mi možemo, zajedno sa svojim europskim kolegama i prijateljima liberalima i ostalim demokratskim snagama, obnoviti Hrvatsku i Europu (Renew Croatia, Renew Europe). Veliki su izazovi pred europskim projektom. EU je prije svega zajednica vrijednosti, liberalne demokracije, parlamentarizma, vladavine prava, odvojenosti i neovisnosti institucija i svih grana vlasti, individualnih i grupnih sloboda, prava svih vrsta manjina, slobode medija, akademskih sloboda. Naša je zajednička zadaća obnoviti povjerenje ljudi u Hrvatskoj i diljem EU-a u ove vrijednosti, putem produbljivanja i širenja procesa demokratskog odlučivanja i participacije u svim sferama društva, što više pritom primjenjujući načelo supsidijarnosti i bottom-up pristup. Zalažemo se za Europu koja poštuje, njeguje, cijeni i potiče raznolikosti i različitosti među svojim građanima, narodima i kulturama. No zalažemo se i za više EU-a, više zajedništva, u gospodarstvu, financijskim tokovima, obrani i sigurnosti, širenju i ujednačavanju procesa digitalizacije ekonomije i cjelokupnog društva, zajedničkoj borbi protiv klimatskih promjena, za veću rodnu ravnopravnost i bolju regulaciju migracijskih procesa. Želimo da obrazovanje, znanost i tehnologija u EU ponovno zauzmu ono mjesto koje im je pripadalo i da EU ponovno postane središte kreativnog dijela svijeta. Zalagat ćemo se da građani RH prepoznaju kako je u našem najboljem nacionalnom interesu da EU bude što složnija i usklađenija, kako bi parirali svim izazovima i konkurenciji drugih i drukčijih interesa i vizija svijeta i svjetskog poretka.

Program

3. Vrijednosti Politički program Hrvatske narodne stranke i njezino političko djelovanje zasniva se na temeljnim vrijednostima liberalne demokracije, koju stranka promiče...