Program | Stranica 2 od 6 | HNS

2. Temeljna određenja Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (HNS) je hrvatska stranka liberalno-demokratske političke orijentacije. Temeljeći se na tradiciji zapadne...

Program

2. Temeljna određenja

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (HNS) je hrvatska stranka liberalno-demokratske političke orijentacije. Temeljeći se na tradiciji zapadne liberalne demokracije, članovi stranke promiču individualne, političke i ekonomske slobode, vladavinu zakona, političku i pravnu jednakost, toleranciju i poštivanje razlika, građanska prava i odgovornosti te dijele viziju Republike Hrvatske kao liberalno-demokratske države i slobodnog i otvorenog društva ravnopravnih građana u okviru Europske unije.

Načelo individualne slobode jedna je od temeljnih političkih odrednica stranke. Na toj slobodi zasniva se mogućnost zadovoljenja potreba svakog pojedinca da dostojanstveno ostvaruje vlastite mogućnosti, želje i potrebe, poštujući pritom slobodu i potrebe drugih građana članova političke zajednice. Odatle proistječe temeljno liberalno načelo da se sloboda pojedinca može ograničiti samo pravom na slobodu drugih. Pri tome je dužnost države jamčiti temeljne slobode i sigurnost svim građanima, ostvarenjem vladavine prava i institucionalnim zaštitom od posezanja političke vlasti prema tim slobodama. Na toj osnovi zasniva se posredovanje društvenih interesa kroz institucije i proceduru te načelo ravnopravnosti, neovisno o međusobnim razlikama (porijeklo, spol, dob, socioekonomski status, svjetonazor, nacionalna, kulturna ili religijska pripadnost, odabir životnog stila ili invaliditet). Cilj je ostvarenje općeg interesa i dobrobiti u najvišem mogućem opsegu oko kojeg treba postići političku suglasnost.

Stoga je načelo kompromisa (prijeko potrebno u postizanju optimalnog rezultata) za HNS temelj političkog djelovanja. Naime, politika je djelovanje za opće dobro i ostvarenje javnog interesa, stoga treba biti plemenita i časna djelatnost. S obzirom na različitost društvenih i političkih interesa, ostvarenje općeg interesa u najvišem mogućem opsegu nužno implicira posredovanje društvenih različitosti i sukoba kroz kompromise, kako bi se postigao konsenzus oko zajedničkoga. To pak politiku čini i umijećem mogućega. Svrhovito političko djelovanje stoga pretpostavlja sposobnost i volju pregovaranja i dogovaranja te odricanje od isključivosti, ultimativnih i maksimalističkih zahtjeva. Bez toga nije moguće prevladati sukobe i ostvariti opće dobro i stabilnost. Tim načelima HNS se vodi kada je u pitanju ostvarenje javnog interesa u najvišem mogućem opsegu. Time istodobno slijedi i temeljno načelo konstituiranja opće volje i posredovanja društvenih interesa u modernim liberalnim demokracijama.

Sloboda, ljudska i građanska prava te političke i ekonomske slobode za HNS su temelj demokracije, a pravo vlasništva, sloboda tržišta i poduzetništva prijeko su potrebni preduvjeti za ostvarenje prosperitetnog gospodarstva i otvorenog društva. Političke i ekonomske slobode su povezane. Nema politički slobodnog društva koje istovremeno ne jamči ekonomske slobode. Temeljna funkcija države jest osiguranje temeljnih načela slobode i jednakosti, i to kroz osiguranje pravne države (vladavina zakona, procedura, zakonsko i institucionalno jamčenje i osiguranje građanskih prava i sloboda) i socijalne države (kroz politike socijalne i zdravstvene zaštite, mirovina, obrazovanja, fiskalne i redistributivne politike). Država je dužna skrbiti o blagostanju pojedinca i društva u mjeri prihvatljivom za sve, pritom poštujući sferu privatnosti i slobode pojedinca i autonomiju građanskog društva.

Država treba omogućiti jednake prilike svim svojim građanima za ostvarenje osobnog prosperiteta i blagostanja te kroz svoje socijalne funkcije pomoći svima onima koji su iz različitih razloga onemogućeni, ograničeni, obespravljeni ili lišeni mogućnosti za ostvarenje osobnih i profesionalnih interesa i blagostanja. Država stoga skrbi o takvim osobama, kao i o onima s posebnim potrebama na način da ih integrira u društvo i omogućuje im razvoj i djelovanje sukladno njihovim mogućnostima.

Državne institucije, podjednako na nacionalnoj i na regionalnoj i lokalnoj razini, nisu produžena ruka vlasti, već javni servis građana. One su, prije svega, dužne štititi temeljna ljudska prava i slobode građana, s posebnim naglaskom na zaštiti prava manjina i najugroženijih članova zajednice. Kao i do sada, HNS će inzistirati na razvoju efikasnosti državnih institucija, koje trebaju postati učinkovite u obavljanju svojih zadaća, potpuno usmjerene na građane kao korisnike njihovih usluga.

HNS snažno zagovara ekonomske slobode, što znači smanjivanje utjecaja države na tržišne tijekove i funkcioniranje gospodarstva. Pritom se posebno zalaže za što manje fiskalno opterećenje gospodarskih subjekata, vladavinu prava, uvođenje eura, ukidanje regulatornih prepreka poduzetništvu, fleksibilnost tržišta rada i općenito što veću slobodu tržišta.

Prava građana i ekonomske slobode mogu se ostvariti samo uz učinkovito i neovisno pravosuđe koje će osigurati ravnopravnost pred sudovima i zaštitu vlasničkih prava. Neovisno i učinkovito pravosuđe ključ je razvoja liberalno- demokratskih država koje jamče sigurnost ulaganja.

Uz deregulaciju, potrebno je ograničiti moć države smanjenjem njezine redistributivne uloge, prije svega smanjenjem poreznih opterećenja te redukcijom državne potrošnje javnog novca te reformu javne uprave usmjerenu na stvaranje pogodnijeg općeg okvira slobodnom tržištu, s minimalnom regulativom, uz depolitizirano i učinkovito sudstvo koje štiti vlasnička prava i individualne slobode. HNS se zalaže za uspješno gospodarstvo koje država potiče racionalnim javnim politikama, poglavito onima što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u konkurentnim i tehnološki naprednim industrijama.

HNS zagovara manju i učinkovitiju vladu s racionaliziranim brojem ministarstva, te bitno smanjenim brojem državnih poduzeća i razvojem transparentnog javnog sustava imunog na sve vidove korupcije.

HNS dosljedno zastupa slobodu svjetonazora, životnog stila i pravo izbora pojedinca u svrhu samoostvarenja i života prema osobnim preferencijama. Posebno bitnim HNS drži usmjeravanje cjelokupnog društva prema vrijednostima tolerancije, suživota, razumijevanja i poštivanja različitosti. Kao glavni nositelj liberalnog svjetonazora i građanske politike u Hrvatskoj, HNS će, kao i do sada, otvoreno istupati i djelovati kao predvodnik u poticanju upravo tih vrijednosti držeći ih prijeko potrebnim sastavnicama građanske političke kulture – sociokulturnog temelja i preduvjeta demokracije.

HNS se zalaže za Hrvatsku koja će biti uzor i predvodnik bližem, ali i širem okruženju u procesima demokratizacije i reformama koje se provode na putu prema zapadnim demokratskim političkim integracijama, prvenstveno Europskoj uniji i NATO-u.

Sloboda nije apstraktan pojam, već ona mora imati konkretno značenje u konkretnom društvu. U današnjoj RH to prije svega znači za svakog građanina RH slobodu od straha, neizvjesnosti i osjećaja ugroženosti po bilo kojoj osnovi. Zatim slobodu iskazivanja svih osobnih i grupnih identiteta, životnih stilova, aspiracija i želja bez straha od diskriminacije. Slobodu od prevelikog i nelegitimnog miješanja države u privatni, bračni i obiteljski život građana. Slobodu raspolaganja svojim tijelom i odluka o vlastitom životu i zdravlju. Slobodu svijesti i savjesti. Slobodu učenja, podučavanja i primanja svake vrste poduke. Slobodu svakog djelovanja koje ne ugrožava ili ograničava slobodu drugih ljudi. Slobodu od paternalističke države i velikih, autoritarnih vođa. Slobodu od previsokih i prekobrojnih poreza te prevelike birokratiziranosti poslovanja i svakodnevnog života. Slobodu poduzetništva, sigurnost i zaštitu privatnog vlasništva. Slobodu od siromaštva i društvene marginalizacije.

Program

2. Temeljna određenja Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (HNS) je hrvatska stranka liberalno-demokratske političke orijentacije. Temeljeći se na tradiciji zapadne...