Predsjedništvo HNS-a donijelo Odluku o pokretanju kandidacijskog postupka za predsjednika (predsjednicu) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) Središnjeg odbora HNS-a | HNS
/ Novosti

Predsjedništvo HNS-a donijelo Odluku o pokretanju kandidacijskog postupka za predsjednika (predsjednicu) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) Središnjeg odbora HNS-a

Sukladno članku 92. Statuta, Predsjedništvo Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata na svojoj  6. sjednici održanoj 23. rujna 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU 

O POKRETANJU KANDIDACIJSKOG POSTUPKA ZA PREDSJEDNIKA (PREDSJEDNICU) I DVA POTPREDSJEDNIKA (POTPREDSJEDNICE) SREDIŠNJEG ODBORA HNS-a 

Sukladno članku 84. Statuta HNS-a i članku 3. Poslovnika o radu Središnjeg odbora, članovi (članice) Središnjeg odbora HNS-a biraju predsjednika (predsjednicu) i dva potpredsjednika (potpredsjednice), na prijedlog Predsjedništva HNS-a, dvaju regionalnih saveza, šest županijskih organizacija ili 1/5 (jedne petine) članova (članica) Središnjeg odbora.

Kada regionalni savezi ili županijske organizacije predlažu kandidate za predsjednika (predsjednicu), odnosno potpredsjednika (potpredsjednicu) Središnjeg odbora, odluku o tome donose predsjedništva regionalnih saveza, odnosno županijskih organizacija.

Kada članovi Središnjeg odbora  predlažu kandidate za predsjednika (predsjednicu), odnosno potpredsjednika (potpredsjednicu) Središnjeg odbora, svojim potpisom mogu podržati samo jednog kandidata (kandidatkinju) za predsjednika (predsjednicu), odnosno jednog kandidata (kandidatkinju) za potpredsjednicu. Potpisi se prikupljaju na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na web stranicama HNS-a.

U svrhu provođenja kandidacijskog postupka, određuje se Kandidacijsko povjerenstvo u sastavu:  Barbara Zvonar Paponja (predsjednica), Josip Radko (član) i Klementina Čavužić (članica).

Prijedlozi kandidata (kandidatkinja) moraju biti dostavljeni Kandidacijskom povjerenstvu u Središnji ured HNS-a (Kneza Mislava br. 8, Zagreb) najkasnije do 15. listopada 2020. godine kada se zaključuje kandidacijski postupak.

Kandidature koje podnesu neovlašteni predlagatelji, te kandidature koje pristignu nakon navedenog roka neće se smatrati valjanima.

ODLUKA o pokretanju kandidacijskog postupka

PRIMJER OBRASCA ZA KANDIDATURU