Blaženka Divjak
/ Središnjica

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo milijardu kuna iz EU fondova za vrhunsku opremu i znanstvenu infrastrukturu

Riječ je o najvećem ulaganju u znanstvenu infrastrukturu i opremu u posljednjih deset godina.

Ovim značajnim ulaganjima obnovit će se zastarjela infrastruktura te će se dvadesetak znanstvenih organizacija opremiti suvremenom znanstveno-istraživačkom opremom koja će omogućiti značajan iskorak u istraživanjima, atraktivnosti za mlade istraživače te veću mogućnost suradnje s inozemnim istraživačima, kao i gospodarskim sektorom koji će moći koristiti suvremenu opremu i pripadajuće usluge znanstvenoga sektora.

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava raspisan je 8. svibnja 2017. godine u ukupnom iznosu od 760.000.000 kuna, a maksimalna vrijednost po projektu koji se odnosi na građenje i opremanje iznosi 266.000.000 kuna.

Poziv je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Specifičnog cilja 1a1 Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva.

 Ovim su Pozivom dozvoljena ulaganja u izgradnju nove i adaptaciju postojeće infrastrukture te nabavu nove znanstveno-istraživačke opreme.

Iako je prvotno Ministarstvo znanosti i obrazovanja imalo na raspolaganju za ovaj Poziv 760 milijuna kuna, odlučeno je da će zbog važnosti istraživačke infrastrukture u našoj zemlji, biti osigurano dodatnih 232 milijuna što u konačnici čini iznos od 992 milijuna kuna.

Za financiranje su odobrena 22 projekta. Na sjednici Vlade u Splitu početkom svibnja potpisana su prva dva ugovora, vrijednosti 165 milijuna kuna, 28. svibnja potpisano je 17 ugovora ukupne vrijednosti od 700 milijuna kuna. U vrlo skorom roku očekuje se potpisivanje ugovora za još 3 projekta čime se dolazi do iznosa od 992 milijuna kuna.

U nastavku dostavljamo sažetke za navedenih 17 projekata:

1) Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Projektom vrijednim 8.250.550,00 kn planira se:

 • rekonstrukcija postojećeg prostora kako bi se zadovoljili uvjeti za prihvat sofisticirane opreme;
 • nabavka nove opreme i instaliranje procesne i analitičke opreme;
 • opremanje Središta za razvoj inovativnih tehnika procesiranja hrane;
 • organizacijska reforma

2) Centar za primijenjenu bioantropologiju, Institut za antropologiju

Projektom vrijednim 26.472.966,86 kn planira se:

 • rekonstrukcija dijela postojeće zgrade
 • opremanje centra za primijenjenu bioantropologiju novom naprednom znanstveno – istraživačkom opremom
 • nabava IT opreme koja će omogućiti sigurno pohranjivanje baza podataka i rezultata istraživanja, te povezivanje s bazama drugih znanstveno – istraživačkih institucija, bazama vezanim uz biomedicine u EU i šire (e – infrastruktura)
 • organizacijska reforma Instituta kroz primjenu novog plana istraživanja, te plana upravljanja Centrom i Institutom, a kako bi se postigla koncentracija IRI opreme i infrastrukture, te stvorio učinkovitiji znanstveno – istraživački sustav. Organizacijska reforma podrazumijeva restrukturiranje postojećih ustrojstvenih/funkcionalnih jedinica Instituta na način da će se u okviru Centra ustrojiti 4 nova laboratorijska kompleksa: 1. Laboratorij za molekularnu antropologiju, 2. Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju, 3. Laboratorij za kemijsku analitiku, 4. Laboratorij za mikrobnu ekologiju

3) Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Projektom vrijednim 61.303.629,00 kn planira se:

 • adaptacija postojeće zgrade u kojoj će biti smješten Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, te dogradnja i adaptacija spojnog hodnika s matičnom zgradom Zavoda, uz elemente energetske učinkovitosti
 • opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane novom sofisticiranom znanstveno-istraživačkom
 • nabavka ICT opreme koja će omogućiti sigurno pohranjivanje baza podataka i rezultata istraživanja, te povezivanje s bazama drugih znanstveno-istraživačkim institucijama, bazama vezanim uz sigurnost hrane u EU i šire (e-infrastruktura)
 • organizacijska reforma Zavoda kroz primjenu novog plana istraživanja, te plana upravljanja Centrom i Zavodom, a kako bi se postigla koncentracija IRI opreme i infrastrukture, te stvorio učinkovitiji znanstveno-istraživački sustav

4) Istraživačko edukacijski Centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Projektom vrijednim : 232.602.280,72 kn planira se:

 • dogradnja i rekonstrukcija Instituta
 • nabava opreme

5) Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Projektom vrijednim 36.994.416,32 kn planira se:

 • prenamjena neiskorištenog prostora u vlasništvu FSB-a površine 740 m2
 • nabava i instalacija opreme s ciljem opremanja i osnivanja Centra. Oprema uključuje 4 robotske stanice za obuku, robotske stanice za zavarivanje, robotske stanice s tračnim sustavom, robotske stanice za sklapanje, istraživačke robotske stanice, računalne učionice i operacijske sale za testiranje robota u medicini (biti će opremljena u suradnji s neurokirurzima iz Kliničke bolnice Dubrava)
 • organizacijska reforma

6) Centar održivog razvoja, Međimursko veleučilište u Čakovcu

Projektom vrijednim 10.828.867,07 kn planira se:

 • rekonstrukcija stare građevine i adaptacija prostora
 • nabava opreme uključuje opremanje 6 laboratorijskih prostorija svom potrebnom opremom, od namještaja do opreme koja je potrebna za izvođenje istraživanja
 • organizacijska reforma

7) Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), Institut za fiziku

Projektom vrijednim 39.558.639,75 kn planira se:

 • adaptacija prostora
 • nabava opreme (ukapljivač helija) i dodatna oprema kojom će se povećati kapacitet skladištenja helija u plinovitom i tekućem stanju kao i nabava opreme za provođenje istraživanja u kriogeničkom području temperatura najvišeg svjetskog mjeriteljskog standarda
 • organizacijska reforma

8) CeNIKS – centar za napredna istraživanja kompleksnih sustava, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Projektom vrijednim 57.806.124,58 kn planira se:

 • opremanje znanstveno-istraživačkom i popratnom opremom
 • organizacijska reforma

9) Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice, Klinički bolnički centar ”Sestre milosrdnice”

Projektom vrijednim 21.341.122,55 kn planira se:

 • rekonstrukcija stare građevine, adaptacija i prilagodba prostorije Zavoda za postavljanje sofisticirane opreme
 • nabava opreme (opremanje prostora KBC-a sofisticiranom opremom)
 • organizacijska reforma

10) Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnolgiji, Klinički bolnički centar Osijek

Projektom vrijednim 16.129.024,22 kn planira se:

 • adaptacija dvije prostorije Odjela za kliničku kemiju
 • nabava opreme (maseni mikroskopi i MALDI TOF/TOF maseni spektrometar; mikrotom/kriostat, tekućinski kromatograf, kabinet s laminarnim protokom zraka)
 • organizacijska reforma

11) Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK), Kemijski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Projektom vrijednim 71.620.005,91 kn planira se:

 • adaptacija prostora (električarski radovi)
 • nabava opreme
 • organizacijska reforma

12) Opremanje regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Projektom vrijednim 7.029.328,12 kn planira se:

 • adaptacija prostora (Laboratorij za eksperimentalnu hidromehaniku broda i Laboratorij za numeričku hidromehaniku plovnih objekata)
 • opremanje postojećeg (novoizgrađenog i neopremljenog) bazena cjelovitim sustavom za povlačenje modela bazenom te generatorom pravilnih i nepravilnih valova
 • opremanje bazena sustavom za bez kontaktno mjerenje svih stupnjeva slobode gibanja tijela u bazenu
 • instalacija i kalibriranje istraživačke opreme za modelska ispitivanja
 • organizacijska reforma

13) VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine, Rudarsko geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projektom vrijednim 11.499.539,00 kn planira se:

 • nabava opreme
 • organizacijska reforma

14) Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC), Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu

Projektom vrijednim 10.642.529,44 kn planira se:

 • obnova objekta i prilagodba prostora
 • nabava opreme
 • organizacijska reforma

15) Tehnološko inovacijski centar Virovitica, Virovitičko-podravska županija

Projektom vrijednim 17.559.424,21 kn planira se:

 • izgradnja istraživačke infrastrukture
 • nabava istraživačke opreme
 • organizacijska reforma

16) Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra, Međimurska županija

Projektom vrijednim 31.290.223,12 kn planira se:

 • rekonstrukcija stare građevine
 • nabava opreme
 • nadzor radova
 • osnivanje istraživačke ustanove

17) Atrij znanja, Veleučilište u Karlovcu

Projektom vrijednim 37.837.729,07kn planira se:

 • rekonstrukcija zgrade Veleučilišta u Karlovcu
 • adaptacija prostora
 • nabava i stavljanje u funkciju opreme
 • organizacijska reforma